خبرهای شرکت بهسامان سیستم البرزhttp://basa-tech.com/شرکت بهسامان سیستم البرز تولید کننده نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی برای آموزشگاه ، مدرسه و مراکز و سازمان های علمی و پژوهشی می باشد.از دیگر قابلیت ها تولید نرم افزارهای صنعتی | حسابداری و سفارشی برای شرکت ها می باشد.طراحی وب سایت و پرتال نیز برای آموزشگاه ، مدرسه | شرکت و سازمان نیز انجام می شودCopywrite @ 2010-2017 Basa | Behsaman System Alborzخبرهاfaشرکت بهسامان سیستم البرز31785http://www.basa-tech.com/http://www.basa-tech.com/pics/logo.pngراه اندازی اتوماسیون بهسامان در شعبات مختلف کانون قلم چیاتوماسیون بهسامان در شعبات مختلف قلم چیhttp://www.basa-tech.com/news/100123/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_شعبات_مختلف_کانون_قلم_چی124Tue, 18 Jul 2017 11:28:29 GMTپیوستن آموزشگاه علمی ایران کانادا به جمع مشتریان بهسامانپیوستن آموزشگاه علمی ایران کانادا به جمع مشتریان بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100122/پیوستن_آموزشگاه_علمی_ایران_کانادا_به_جمع__مشتریان_بهسامان123Tue, 18 Jul 2017 10:44:39 GMTخدمتی نوین به مشتریان گرامی بهساماناپلیکیشن بهسامان راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100121/خدمتی_نوین_به_مشتریان_گرامی_بهسامان122Mon, 17 Jul 2017 13:03:00 GMTاتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی آزاد چیستااتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی آزاد چیستاhttp://www.basa-tech.com/news/100120/اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_علمی_آزاد_چیستا121Mon, 17 Jul 2017 11:50:38 GMTانتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط موسسه آموزش عالی آزاد راه آیندهانتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط موسسه آموزش عالی آزاد راه آیندهhttp://www.basa-tech.com/news/100119/انتخاب_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_توسط_موسسه_آموزش_عالی_آزاد_راه_آینده120Wed, 17 May 2017 11:12:50 GMTراه اندازی نرم افزار بهسامان در آموزشگاه سبحانراه اندازی نرم افزار بهسامان در آموزشگاه سبحانhttp://www.basa-tech.com/news/100118/راه_اندازی_نرم_افزار_بهسامان_در_آموزشگاه_سبحان119Sat, 06 May 2017 14:21:13 GMTپیاده سازی نرم افزار مدیریت مدارس در مدرسه آفاقپیاده سازی نرم افزار مدیریت مدارس در مدرسه آفاقhttp://www.basa-tech.com/news/100117/پیاده_سازی_نرم_افزار_مدیریت_مدارس_در_مدرسه_آفاق118Mon, 17 Apr 2017 10:10:02 GMTآموزشگاه علمی آزاد اهواز یکی از مشتریان بهسامان شدآموزشگاه علمی آزاد اهواز یکی از مشتریان بهسامان شدhttp://www.basa-tech.com/news/100116/آموزشگاه_علمی_آزاد_اهواز_یکی_از_مشتریان_بهسامان_شد117Sun, 16 Apr 2017 10:12:57 GMTطراحی وب سایت شرکت نفت و گاز سشیانتطراحی وب سایت شرکت نفت و گاز سشیانتhttp://www.basa-tech.com/news/100115/طراحی_وب_سایت_شرکت_نفت_و_گاز_سشیانت116Sat, 15 Apr 2017 11:44:02 GMTآموزشگاه علمی-فرهنگی هما به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه علمی-فرهنگی هما به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100114/آموزشگاه_علمی-فرهنگی_هما__به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست115Wed, 12 Apr 2017 09:59:46 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در بازیگاه کودک آیندهراه اندازی اتوماسیون بهسامان در بازیگاه کودک آیندهhttp://www.basa-tech.com/news/100113/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_بازیگاه_کودک_آینده114Mon, 10 Apr 2017 13:03:40 GMTاتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان شایگان قم راه اندازی شداتوماسیون بهسامان در آموزشگاه شایگان قم راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100112/اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_زبان_شایگان_قم_راه_اندازی_شد113Sun, 09 Apr 2017 10:47:24 GMTمرکز زبان دانشگاه تهران بهسامانی شدپیوستن مرکزآزاد زبان های خارجی دانشگاه تهران به مشتریان بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100111/مرکز_زبان_دانشگاه_تهران_بهسامانی_شد112Sat, 08 Apr 2017 10:39:35 GMTبهسازان ملت ، جهت مدیریت مرکز آموزشی خود ، اتوماسیون بهسامان را برگزیدمرکز آموزش بهسازان ملت ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برگزیدhttp://www.basa-tech.com/news/100110/بهسازان_ملت_،_جهت_مدیریت_مرکز_آموزشی_خود_،_اتوماسیون_بهسامان_را_برگزید111Wed, 05 Apr 2017 14:42:08 GMTنرم افزار مدیریت مدارس در دبیرستان و هنرستان غیردولتی نگارستان شیرازنرم افزار مدیریت مدارس در دبیرستان و هنرستان غیردولتی نگارستان شیرازhttp://www.basa-tech.com/news/100109/نرم_افزار_مدیریت_مدارس_در_دبیرستان_و_هنرستان_غیردولتی_نگارستان_شیراز110Wed, 05 Apr 2017 11:48:10 GMTحضور نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در جنوب کشور و آموزشگاه علمی شهیدبهشتی اهوازحضور نرم افزار مدیدیت آموزشگاه بهسامان در جنوب کشور و آموزشگاه علمی بهشتی اهوازhttp://www.basa-tech.com/news/100108/حضور_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_جنوب_کشور_و_آموزشگاه_علمی_شهیدبهشتی_اهواز109Wed, 05 Apr 2017 10:59:10 GMTآموزشگاه زبان کیش ایر قائم شهر به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه زبان کیش ایر قائم شهربه مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100107/آموزشگاه_زبان_کیش_ایر_قائم_شهر_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست108Wed, 05 Apr 2017 09:46:55 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی پادرانتراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی پادرانتhttp://www.basa-tech.com/news/100106/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_علمی_پادرانت107Wed, 05 Apr 2017 09:10:42 GMTپیوستن آموزشگاه راسخون به جمع بزرگ مشتریان بهساماناتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه علمی راسخون پیاده سازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100105/پیوستن_آموزشگاه_راسخون_به_جمع_بزرگ_مشتریان_بهسامان106Tue, 04 Apr 2017 17:09:31 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سخنوران راه اندازی شدنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سخنوران راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100104/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_سخنوران_راه_اندازی_شد105Fri, 09 Dec 2016 11:06:20 GMTآموزشگاه اندیشه و خرد به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه اندیشه و خرد به جمع مشتریان بهساما پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100103/آموزشگاه_اندیشه_و_خرد_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست104Wed, 07 Dec 2016 11:05:55 GMTشیدنگار به جمع استفاده کنندگان اتوماسیون بهسامان پیوستشیدنگار به جمع استفاده کنندگان اتوماسیون بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100102/شیدنگار_به_جمع_استفاده_کنندگان_اتوماسیون_بهسامان_پیوست103Sat, 19 Nov 2016 15:48:27 GMTاتوماسیون بهسامان در آموزشگاه بدخشاناتوماسیون بهسامان در آموزشگاه بدخشانhttp://www.basa-tech.com/news/100101/اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_بدخشان102Sun, 13 Nov 2016 16:45:10 GMTاتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شداتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100100/اتوماسیون_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_بین_المللی_مشاهیر_پایتخت_پیاده_سازی_شد101Thu, 10 Nov 2016 14:37:04 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان خزائلیراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان خزائلیhttp://www.basa-tech.com/news/100099/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_زبان_خزائلی100Thu, 10 Nov 2016 12:50:05 GMTنرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیهنرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیه راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100098/نرم_افزار_مدیریت_مدرسه_دفتردار_در_مجموع_مدارس_آتیه99Tue, 20 Sep 2016 14:34:45 GMTراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نشر سخنراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نشر سخن انجام شدhttp://www.basa-tech.com/news/100097/راه_اندازی_نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_نشر_سخن98Sun, 17 Jul 2016 11:51:33 GMTنرم افزار بهسامان در مرکز زبان دانشگاه آزاد کرجنرم افزار بهسامان در مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج نصب و راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100096/نرم_افزار_بهسامان_در_مرکز_زبان_دانشگاه_آزاد_کرج97Sun, 17 Jul 2016 11:18:00 GMTمجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب تهران) به جمع مشتریان بهسامان پیوستمجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب تهران) به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100095/مجتمع_فنی_تهران(نمایندگی_شمال_غرب_تهران)_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست96Sun, 26 Jun 2016 15:48:21 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه حافظونعقد قرارداد با آموزشگاه حافظونhttp://www.basa-tech.com/news/100094/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_حافظون95Sun, 05 Jun 2016 11:16:32 GMTافزودن کنترل پنل اساتیدافزودن کنترل پنل اساتیدhttp://www.basa-tech.com/news/100093/افزودن_کنترل_پنل_اساتید94Sat, 04 Jun 2016 21:26:29 GMTسایت مجتمع فنی تهران به روز رسانی شدسایت مجتمع فنی تهران به روز رسانی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100092/سایت_مجتمع_فنی_تهران_به_روز_رسانی_شد93Sun, 17 Apr 2016 18:56:36 GMTتبریک سال 1395تبریک سال 1395http://www.basa-tech.com/news/100091/تبریک_سال_139592Sun, 20 Mar 2016 12:06:48 GMTآموزشگاه عرفان در جمع مشتریان بهسامانآموزشگاه عرفان به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100090/آموزشگاه_عرفان_در_جمع_مشتریان_بهسامان91Tue, 12 Jan 2016 14:12:01 GMTطراحی سایت آموزشگاه عملی رحمانیطراحی سایت آموزشگاه عملی رحمانی به اتمام رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100089/طراحی_سایت_آموزشگاه_عملی_رحمانی90Fri, 01 Jan 2016 23:56:20 GMTطراحی سایت آموزشگاه آزاد فیلمسایت آموزشگاه آزاد فیلم راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100088/طراحی_سایت_آموزشگاه_آزاد_فیلم89Fri, 25 Dec 2015 15:06:25 GMTطراحی وب سایت محمدرضا ملکشاهی رادطراحی سایت محمدرضا ملکشاهی رادhttp://www.basa-tech.com/news/100087/طراحی_وب_سایت_محمدرضا_ملکشاهی_راد88Fri, 25 Dec 2015 14:42:46 GMTطراحی سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزیطراحی سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی به اتمام رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100086/طراحی_سایت_مجتمع_فنی_تهران_نمایندگی_پیروزی87Sun, 13 Dec 2015 22:40:18 GMTتاریخ به روزرسانی نرم افزارتاریخ به روزرسانی نرم افزار مدیریت آموزشگاه تعیین شدhttp://www.basa-tech.com/news/100085/تاریخ_به_روزرسانی_نرم_افزار86Sun, 29 Nov 2015 01:46:30 GMTمعرفی امکانات جدید محصولات بهسامانامکانات جدید محصولات بهسامان در پایان آذر سال 94 معرفی می شودhttp://www.basa-tech.com/news/100084/معرفی_امکانات_جدید_محصولات_بهسامان85Fri, 27 Nov 2015 16:24:45 GMTنرم افزار دفتردار در مدارس علامه حلینرم افزار دفتردار در مدارس علامه حلیhttp://www.basa-tech.com/news/100083/نرم_افزار_دفتردار_در_مدارس_علامه_حلی84Thu, 05 Nov 2015 13:19:28 GMTانستیتو ملی بازی سازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستانستیتو ملی بازی سازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100082/انستیتو_ملی_بازی_سازی_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست83Thu, 05 Nov 2015 10:52:01 GMTدبیرستان غیرانتفاعی رازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستدبیرستان غیرانتفاعی رازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100081/دبیرستان_غیرانتفاعی_رازی_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست82Sun, 01 Nov 2015 23:05:04 GMTسایت آموزشگاه چلیپا طراحی گردیدسایت آموزشگاه چلیپا طراحی گردیدhttp://www.basa-tech.com/news/100080/سایت_آموزشگاه_چلیپا_طراحی_گردید81Mon, 19 Oct 2015 00:46:17 GMTنرم افزار مدرسه دفتردار در دبینرم افزار مدرسه دفتردار در دبیhttp://www.basa-tech.com/news/100079/نرم_افزار_مدرسه_دفتردار_در_دبی80Mon, 19 Oct 2015 00:35:26 GMTمدرسه هدف به جمع مشتریان بهسامان پیوستمدرسه هدف به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100078/مدرسه_هدف_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست79Mon, 19 Oct 2015 00:21:26 GMTسایت مجتمع آموزشی البرزسایت موسسه آموزشی البرز طراحی مجدد گردیدhttp://www.basa-tech.com/news/100077/سایت_مجتمع_آموزشی_البرز78Tue, 22 Sep 2015 13:04:26 GMTمدرسه نوآوران شریف به جمع مشتریان بهسامانمدرسه نوآوران شریف به جمع مشتریان بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100076/مدرسه_نوآوران_شریف_به_جمع_مشتریان_بهسامان77Tue, 01 Sep 2015 15:57:21 GMTقرارداد همکاری با آموزشگاه چلیپاقرارداد همکاری آموزشگاه چلیپا با بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100075/قرارداد_همکاری_با_آموزشگاه_چلیپا76Tue, 01 Sep 2015 15:46:42 GMTتغییر شماره های تماس و آدرستغییر شماره های تماس و آدرسhttp://www.basa-tech.com/news/100074/تغییر_شماره_های_تماس_و_آدرس75Sat, 29 Aug 2015 08:36:34 GMTمجتمع اموزشی میرداماد به جمع بهسامان پیوستمجتمع اموزشی میرداماد به جمع بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100073/مجتمع_اموزشی_میرداماد_به_جمع_بهسامان_پیوست74Wed, 26 Aug 2015 18:59:29 GMTسایت مجتمع آموزشی لرستانطراحی سایت مجتمع آموزشی لرستان به اتمام رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100072/سایت_مجتمع_آموزشی_لرستان73Sat, 22 Aug 2015 00:52:22 GMTقرارداد همکاری با کیش ایرقرارداد همکاری با کیش ایر شعبه چالوسhttp://www.basa-tech.com/news/100071/قرارداد_همکاری_با_کیش_ایر72Sat, 15 Aug 2015 18:54:54 GMTشرکت امن گستر به مشتریان بهسامان پیوستشرکت امن گستر به مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100070/شرکت_امن_گستر_به_مشتریان_بهسامان_پیوست71Fri, 07 Aug 2015 22:42:15 GMTقرارداد همکاری با انیستیتو ایز ایرانقرارداد همکاری با انیستیتو ایز ایرانhttp://www.basa-tech.com/news/100069/قرارداد_همکاری_با_انیستیتو_ایز_ایران70Sun, 26 Jul 2015 11:17:10 GMTطراحی سایت آموزشگاه بهارستانطراحی سایت آموزشگاه بهارستانhttp://www.basa-tech.com/news/100068/طراحی_سایت_آموزشگاه_بهارستان69Fri, 24 Jul 2015 16:00:13 GMTاتمام طراحی سایت حسینیه الزهرااتمام سایت حسینیه الزهراhttp://www.basa-tech.com/news/100067/اتمام_طراحی_سایت_حسینیه_الزهرا68Fri, 24 Jul 2015 11:59:56 GMTآموزشگاه مترجم به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه مترجم به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100066/آموزشگاه_مترجم_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست67Fri, 24 Jul 2015 11:16:21 GMTطراحی نرم افزارهای اندرویدبهسمان شروع به طراحی نرم افزارهای اندروید نمودhttp://www.basa-tech.com/news/100065/طراحی_نرم_افزارهای_اندروید66Thu, 09 Jul 2015 23:40:48 GMTاتمام سئو سایت مروارید بندر پلاتمام سئو سایت مروارید بندر پل شرکت تعاونیhttp://www.basa-tech.com/news/100064/اتمام_سئو_سایت_مروارید_بندر_پل65Thu, 11 Jun 2015 20:10:31 GMTآموزشگاه نگاران به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه نگاران به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100063/آموزشگاه_نگاران_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست64Mon, 08 Jun 2015 17:01:54 GMTاطلاعیه 18-03-94اطلاعیه مهم در خصوص به روز رسانی نرم افزار مدیریت آموزشگاهhttp://www.basa-tech.com/news/100062/اطلاعیه_18-03-9463Mon, 08 Jun 2015 16:35:10 GMTآموزشگاه زبان خارجی میرداماد نوآموزشگاه زبان خارجی میرداماد نو به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100061/آموزشگاه_زبان_خارجی_میرداماد_نو62Sun, 31 May 2015 17:02:40 GMTبارکد خوان در نرم افزار آموزشگاهسیستم حضور و غیاب به بارکد خوان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100059/بارکد_خوان_در_نرم_افزار_آموزشگاه60Sat, 30 May 2015 12:04:31 GMTراه اندازی سایت آموزشگاه زبان نوبلراه اندازی سایت آموزشگاه زبان نوبلhttp://www.basa-tech.com/news/100058/راه_اندازی_سایت_آموزشگاه_زبان_نوبل59Wed, 20 May 2015 13:38:53 GMTامکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاهامکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاهhttp://www.basa-tech.com/news/100057/امکانات_جدید_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه58Fri, 15 May 2015 21:48:35 GMTآموزشگاه خانه شادی به جمع مشتریان پیوستآموزشگاه خانه شادی به جمع مشتریان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100056/آموزشگاه_خانه_شادی_به_جمع_مشتریان_پیوست57Fri, 15 May 2015 21:39:09 GMTسایت آموزشگاه کیمیا راه اندازی شدسایت آموزشگاه کیمیا راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100055/سایت_آموزشگاه_کیمیا_راه_اندازی_شد56Sun, 03 May 2015 00:50:20 GMTآموزشگاه مطهری کرمان به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه مطهری کرمان به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100054/آموزشگاه_مطهری_کرمان_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست55Sat, 02 May 2015 15:18:27 GMTکارنامه پیشرفت تحصیلیکارنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آزمون های مدرسه طراحی گردیدhttp://www.basa-tech.com/news/100053/کارنامه_پیشرفت_تحصیلی54Thu, 16 Apr 2015 14:22:55 GMTپردیس دانشگاه تهران در کیشپردیس دانشگاه تهران در کیش به جمع مشتریان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100052/پردیس_دانشگاه_تهران_در_کیش53Mon, 13 Apr 2015 13:34:01 GMTآموزشگاه معراج اندیشه به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه معراج اندیشه به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100051/آموزشگاه_معراج_اندیشه_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست52Mon, 13 Apr 2015 13:07:16 GMTآموزشگاه ثمر به مشتریان بهسامان اضافه شدآموزشگاه ثمر به مشتریان بهسامان اضافه شدhttp://www.basa-tech.com/news/100050/آموزشگاه_ثمر_به_مشتریان_بهسامان_اضافه_شد51Mon, 13 Apr 2015 12:58:05 GMTتعریف طرح در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامانامکان تعریف طرح به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اضافه شدhttp://www.basa-tech.com/news/100049/تعریف_طرح_در_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان50Tue, 07 Apr 2015 20:10:10 GMTانتقال دانش آموزان در سیستم مدیریت آموزشگاهامکان انتقال دانش آموزان به سیستم مدیریت آموزشگاه اضافه شدhttp://www.basa-tech.com/news/100048/انتقال_دانش_آموزان_در_سیستم_مدیریت_آموزشگاه49Sun, 05 Apr 2015 23:01:33 GMTزیر سیستم حقوق دستمزد آموزشگاهشرکت بهسامان سیستم سیستم البرز به زودی سیستم حقوق دستمزد را به نرم افزار مدیریت آموزشگاه اضافه می نمایدhttp://www.basa-tech.com/news/100047/زیر_سیستم_حقوق_دستمزد_آموزشگاه48Fri, 03 Apr 2015 22:58:48 GMTآموزشگاه زبان آزاد به مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه زبان آزاد به مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100046/آموزشگاه_زبان_آزاد_به_مشتریان_بهسامان_پیوست47Sun, 15 Mar 2015 11:52:03 GMTفیلم های آموزشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سایت آپاراتفیلم های آموزشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سایت آپارات بارگزاری شدhttp://www.basa-tech.com/news/100045/فیلم_های_آموزشی_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_سایت_آپارات46Sun, 15 Mar 2015 11:16:06 GMTکیمیا اندیشه به مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه کیمیا اندیشه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را انتخاب کردhttp://www.basa-tech.com/news/100044/کیمیا_اندیشه_به_مشتریان_بهسامان_پیوست45Sun, 15 Mar 2015 10:39:43 GMTنرم افزار آموزشگاه بهسامان در مجتمع آموزشی لرستانمجتمع آموزشی لرستان فعال در حوزه آموزش مهارت های فنی و حرفه ایhttp://www.basa-tech.com/news/100043/نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_مجتمع_آموزشی_لرستان44Mon, 02 Mar 2015 22:25:36 GMTسپهر سخنعقد قرار داد با آموزشگاه سپهر سخنhttp://www.basa-tech.com/news/100042/سپهر_سخن43Tue, 17 Feb 2015 17:27:55 GMTنرم افزار آموزشگاه بهسامان در بازارسازاننرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بازارسازان راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100041/نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_بازارسازان42Fri, 13 Feb 2015 00:07:20 GMTطراحی سایت شرکت اروند پلاستطراحی سایت شرکت اروند پلاست به بهسامان سپرده شدhttp://www.basa-tech.com/news/100040/طراحی_سایت_شرکت_اروند_پلاست41Wed, 04 Feb 2015 15:52:29 GMTآموزشگاه دکتر خلیلی مشتری بهسامان شدآموزشگاه دکتر خلیلی به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100039/آموزشگاه_دکتر_خلیلی_مشتری_بهسامان_شد40Mon, 02 Feb 2015 11:38:35 GMTویندوز 10 رو نمایی شدویندوز 10 رو نمایی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100038/ویندوز_10_رو_نمایی_شد39Fri, 23 Jan 2015 19:54:13 GMTمدرسه البرز نرم افزار دفتردار را برگزیدمدرسه البرز نرم افزار دفتردار را برگزیدhttp://www.basa-tech.com/news/100037/مدرسه_البرز_نرم_افزار_دفتردار_را_برگزید38Fri, 23 Jan 2015 15:30:26 GMTنرم افزار مدرسه دفتر دار در مجموعه مدارس پیامنرم افزار مدرسه دفتر دار در مجموعه مدارس پیامhttp://www.basa-tech.com/news/100036/نرم_افزار_مدرسه_دفتر_دار_در_مجموعه_مدارس_پیام37Fri, 23 Jan 2015 15:24:04 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه آفرینشنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه آفرینشhttp://www.basa-tech.com/news/100035/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_آفرینش36Fri, 23 Jan 2015 15:13:49 GMTنرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه خوشه چیننرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه خوشه چینhttp://www.basa-tech.com/news/100034/نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_خوشه_چین35Fri, 23 Jan 2015 14:47:07 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه به گزینآموزشگاه به گزین رشت به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100033/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_به_گزین34Wed, 14 Jan 2015 18:49:03 GMTپیش‌بینی فناوریپیش‌بینی فناوری در سال 2025http://www.basa-tech.com/news/100032/پیش‌بینی_فناوری33Wed, 10 Dec 2014 14:05:28 GMTاز دانش‌آموزان، دانشمند می‌سازیممعاون علمی و فناوری رییس جمهور: از دانش‌آموزان، دانشمند می‌سازیمhttp://www.basa-tech.com/news/100031/از_دانش‌آموزان،_دانشمند_می‌سازیم32Sun, 07 Dec 2014 20:07:07 GMTبهترین اپلیکیشن‌های اندرویدبهترین اپلیکیشن‌های اندروید در سال ۲۰۱۴ به انتخاب گوگلhttp://www.basa-tech.com/news/100030/بهترین_اپلیکیشن‌های_اندروید31Fri, 05 Dec 2014 20:12:39 GMTراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه نوبلراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه نوبل شهرک غربhttp://www.basa-tech.com/news/100029/راه_اندازی_نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_نوبل30Thu, 04 Dec 2014 16:29:34 GMTبا تکنولوژی جدید بلوتوث، دستگاه‌ها می‌توانند مستقیم به اینترنت متصل شوندبا تکنولوژی جدید بلوتوث، دستگاه‌ها می‌توانند مستقیم به اینترنت متصل شوندhttp://www.basa-tech.com/news/100028/با_تکنولوژی_جدید_بلوتوث،_دستگاه‌ها_می‌توانند_مستقیم_به_اینترنت_متصل_شوند29Thu, 04 Dec 2014 09:13:52 GMTویندوز 10مایکروسافت ویژگی‌های جدید ویندوز 10 را در ژانویه توضیح خواهد دادhttp://www.basa-tech.com/news/100027/ویندوز_1028Tue, 02 Dec 2014 16:15:24 GMTبرای ایده‌های خود سرمایه جذب کنیدبا فاندلی برای ایده‌های خود سرمایه جذب کنیدhttp://www.basa-tech.com/news/100026/برای_ایده‌های_خود_سرمایه_جذب_کنید27Mon, 01 Dec 2014 18:36:42 GMTراه کارهای شیرپوینتراه کارهای شیرپوینت مناسب برای سازمان ها و مراکز صنعتیhttp://www.basa-tech.com/news/100025/راه_کارهای_شیرپوینت26Fri, 14 Nov 2014 12:14:41 GMTنرم افزار بهسامان در سبز رایانهنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سبز رایانه استقرار پیدا کردhttp://www.basa-tech.com/news/100024/نرم_افزار_بهسامان_در_سبز_رایانه25Mon, 03 Nov 2014 21:59:43 GMTآموزشگاه زبان کوثر به بهسامان مجهز شدآموزشگاه زبان کوثر به نرم افزار مدیریت بهسامان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100023/آموزشگاه_زبان_کوثر_به_بهسامان_مجهز_شد24Mon, 03 Nov 2014 21:49:06 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه در موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا)موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا) نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را راه اندازی کردhttp://www.basa-tech.com/news/100022/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_در_موسسه_فرهنگ_و_هنر_اوستا_(آکادمی_کیمیا)23Mon, 03 Nov 2014 21:44:45 GMTشرکت پارس اندیشان شمال مشتری جدید بهسامانشرکت پارس اندیشان شمال نیز برای مدیریت دوره های آموزشی تصمیم به استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان شدhttp://www.basa-tech.com/news/100021/شرکت_پارس_اندیشان_شمال_مشتری_جدید_بهسامان22Mon, 03 Nov 2014 21:30:50 GMTانعقاد قرار داد نرم آموزشگاهانعقاد قرار داد با آموزشگاه زبان پردیسان زنجانhttp://www.basa-tech.com/news/100020/انعقاد_قرار_داد_نرم_آموزشگاه21Mon, 03 Nov 2014 14:02:56 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه ملل بندرعباسآموزشگاه زبان ملل بندر عباس نیز جمع باشگاه مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100019/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_ملل_بندرعباس20Fri, 03 Oct 2014 20:18:26 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترا نصیرعقد قرارداد با آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترا نصیر نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100018/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_کارشناسی_ارشد_و_دکترا_نصیر19Fri, 03 Oct 2014 20:05:00 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه نیکوآموزشگاه نیکو نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100017/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_نیکو18Fri, 03 Oct 2014 19:55:27 GMTبهینه سازی وب سایتبهینه سازی وب سایت شرکت تعاونی مروارید بندر پلhttp://www.basa-tech.com/news/100016/بهینه_سازی_وب_سایت17Wed, 24 Sep 2014 18:53:46 GMTانعقاد قرار داد نرم آموزشگاهانعقاد قرار داد نرم آموزشگاه با انتشارات پردازشhttp://www.basa-tech.com/news/100015/انعقاد_قرار_داد_نرم_آموزشگاه16Thu, 28 Aug 2014 10:31:41 GMTپنل پیام کوتاه رایگانبهسامان فروش پنل پیام کوتاه رایگان را آغاز کرد.http://www.basa-tech.com/news/100014/پنل_پیام_کوتاه_رایگان15Sun, 24 Aug 2014 16:11:23 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه کیش دیعقد قرار داد همکاری نرم افزار مدیریت آموزشگاهhttp://www.basa-tech.com/news/100013/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_کیش_دی14Sat, 02 Aug 2014 22:42:53 GMTطراحی سایتطراحی سایت براساس حرفه شما و براساس طراحی و سناریو مشخصhttp://www.basa-tech.com/news/100012/طراحی_سایت13Sat, 19 Jul 2014 14:02:53 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه آزاد فیلمعقد قرار داد همکاری با آقای مسعود کیمیایی و پولاد کیمیاییhttp://www.basa-tech.com/news/100011/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_آزاد_فیلم12Tue, 08 Jul 2014 21:13:23 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه برهانعقد قرارداد با آموزشگاه برهانhttp://www.basa-tech.com/news/100010/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_برهان11Tue, 24 Jun 2014 17:54:51 GMTنرم افزار آزمون آنلاینطراحی نرم افزار آزمون آنلاین برای محیط های آموزشی مدارس ،آموزشگاههای زبان،آموزشگاههای علمی و کنکور و...http://www.basa-tech.com/news/100009/نرم_افزار_آزمون_آنلاین10Thu, 19 Jun 2014 16:39:23 GMTخدمات سئوشرکت بهسامان سیستم البرز خدمات سئو و راه حل های مناسب برای بهتر دیده شدن شما در فضای مجازی را ارائه می دهدhttp://www.basa-tech.com/news/100008/خدمات_سئو9Wed, 04 Jun 2014 12:38:21 GMTاعطای نمایندگی در شهرستانشرکت بهسامان سیستم البرز شروع به جذب نمایندگی های فعال در شهرستان نموده استhttp://www.basa-tech.com/news/100007/اعطای_نمایندگی_در_شهرستان8Fri, 30 May 2014 13:21:37 GMTانعقاد قرار داد نرم آموزشگاهانعقاد قرارداد با مجتمع فنی تهران شعبه ونک،نارمک،پیروزیhttp://www.basa-tech.com/news/100006/انعقاد_قرار_داد_نرم_آموزشگاه7Mon, 26 May 2014 12:04:01 GMTدستگاه هوشمند زنگ مدرسهدستگاه هوشمند زنگ مدرسه با قابلیت برنامه ریزی برای به صدا درآوردن زنگ کلاسیhttp://www.basa-tech.com/news/100005/دستگاه_هوشمند_زنگ_مدرسه6Thu, 15 May 2014 12:18:49 GMTتولید نرم افزار حسابداری آموزشگاه بهسامانتولید نرم افزار حسابداری آموزشگاه بهسامان آغاز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100004/تولید_نرم_افزار_حسابداری_آموزشگاه_بهسامان5Tue, 13 May 2014 14:50:35 GMTبهره برداری از نسخه ابری مدیریت آموزشگاه زبانبهره برداری از نسخه ابری مدیریت آموزشگاه زبان بهسامان انجام شدhttp://www.basa-tech.com/news/100003/بهره_برداری_از_نسخه_ابری_مدیریت_آموزشگاه_زبان4Mon, 12 May 2014 18:46:00 GMTبهره برداری از نسخه جدید آزمون آنلایننسخه جدید آزمون آنلاین با امکان بارگذاری انواع فایل ها به بهره برداری رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100002/بهره_برداری_از_نسخه_جدید_آزمون_آنلاین3Fri, 02 May 2014 14:31:18 GMTماژول جذب نرم افزار آموزشگاهیتولید ماژول جذب نرم افزار آموزشگاهی آغاز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100001/ماژول_جذب_نرم_افزار_آموزشگاهی2Fri, 02 May 2014 14:07:12 GMTنسخه ابری نرم افزار آموزشگاهینسخه ابری نرم افزار آموزشگاهی به زودی روانه بازار می گرددhttp://www.basa-tech.com/news/100000/نسخه_ابری_نرم_افزار_آموزشگاهی1Fri, 02 May 2014 12:24:43 GMT